ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಹನುಮನ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು,ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪವಾಡ ಹನುಮ‌.ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ..!

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಹನುಮನ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಬಲ ಭಜರಂಗಬಲಿ ಅಂತಹ ಮಹಾ ಚೀರಂಜೀವಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಭಾರತಾಂದ್ಯಂತ 732 ಕಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಏಳುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಮಹಿಮ ವ್ಯಾಸಾರಾಯರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷತ್ ಅಂಜನೇಯನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ಯಜ್ಞಾ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಅಂಜನೇಯನ ಪ್ರತಿರೂಪನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂಜನೇಯ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತಿತ್ತು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಜನೇಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹನುಮ […]