ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ , ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ!

450
Image Credit to Original Source

Indian Government’s Updated Policy on Aadhaar Card and Birth Certificates – Key Changes and Implications : ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆಧಾರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ಏಕೈಕ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಈಗ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರುತಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ರೂಢಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.